• Beste leden van Sc. Overwetering,

  Hierbij nodig ik jullie namens het bestuur van harte uit voor de Algemene ledenvergadering (ALV) van Sportclub Overwetering. Deze vindt plaats op maandag 30 oktober 2023 en start om 20.00 uur in onze kantine op sportpark Overwetering.

  Dit jaar een speciale vergadering, want op grond van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) hebben wij onze statuten aangepast. Zo zijn er in onze nieuwe statuten onder andere regelingen opgenomen over tegenstrijdig belang, belet en ontstentenis van bestuurders. De statuten zijn onlangs door de KNVB en NHV goedgekeurd.  Nu is het van belang dat de statuten in de ALV ook worden goedgekeurd. Hiervoor is een stemming nodig. Het is daarom belangrijk dat er veel leden komen. Als de statuten worden goedgekeurd tijdens de ALV, dan worden ze vastgesteld door de notaris. Daarnaast hebben wij ons huishoudelijk reglement geactualiseerd. Ook deze leggen wij tijdens de ALV voor aan jullie ter goedkeuring.

  Ook dragen wij dit jaar maar liefst twee nieuwe bestuursleden voor, waarmee we ons bestuur hopen uit te breiden naar zes personen.

  Zoals je leest een belangrijke ALV waarin jouw stem nodig is. We willen je dan ook vragen om jouw stem te geven op maandag 30 oktober a.s. tijdens de vergadering.

  Jouw inbreng en stem wordt zeer op prijs gesteld!

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen & Actualiteiten
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 november 2022
  4. Jaarverslag seizoen 2022-2023
  5. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  7. Begroting seizoen 2023-2024
  8. Statuten en Huishoudelijk reglement
  9. Vaststelling contributie

  PAUZE

  1. Verkiezing bestuursleden
  • Bestuurslid Marleen Boxman is aftredend en herkiesbaar.
  • De vacature voor een penningmeester is ingevuld. Het bestuur wil Robert Jan Salentijn voordragen als nieuwe penningmeester.
  • Bradley Schoemaker wordt voorgedragen als bestuurslid algemeen.
  • De vacature voor een bestuurslid handbal is nog steeds vacant.
  • Voor diverse commissies (o.a. activiteiten/ PR/ kantine) zijn we nog op zoek naar een bestuurslid.

  Mocht je interesse hebben om één van openstaande posities in te vullen of meer informatie over de invulling wensen dan kan contact worden opgenomen met één van de overige bestuursleden.

  1. Jubilarissen
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

  De notulen van de ALV van 28 november 2022 en het jaarverslag over het seizoen 2022-2023 zijn via de links hieronder te lezen.

  Financiële zaken worden tijdens de vergadering gedeeld. Wil je vooraf meer inzicht in de financiën, dan ben je maandag 30 oktober om 19.30 uur van harte welkom in de bestuurskamer. Daar liggen de financiële stukken ter inzage.

  We zien jullie graag op maandag 30 oktober!

  Bestuur Sportclub Overwetering